Thánh Vịnh Đáp Ca


Tháng 12 Năm 2017

Chúa Nhật Năm B

Đáp Ca

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B : 3 Tháng 12 Năm 2017 - Tv24   MIDI
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B : 10 Tháng 12 Năm 2017 - Tv84   MIDI
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng B : 17 Tháng 12 Năm 2017 - TvIs12   MIDI
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng B : 24 Tháng 12 Năm 2017 - Tv88   MIDI
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất : 31 Tháng 12 Năm 2017 - Tv127   MIDI
 

 

Trở Về Trang Chính Tiếng Việt