Thánh Vịnh Đáp Ca


Tháng 9 Năm 2018

Chúa Nhật Năm B

Đáp Ca

Chúa Nhật 22 TN : 2 Tháng 9 Năm 2018 - Tv14   MIDI
Chúa Nhật 23 TN : 9 Tháng 9 Năm 2018 - Tv145   MIDI
Chúa Nhật 24 TN : 16 Tháng 9 Năm 2018 - Tv115   MIDI
Chúa Nhật 25 TN : 23 Tháng 9 Năm 2018 - Tv53   MIDI
Chúa Nhật 26 TN : 30 Tháng 9 Năm 2018 - Tv18   MIDI
 

 

Trở Về Trang Chính Tiếng Việt