Thánh Vịnh Đáp Ca


Tháng 7 Năm 2018

Chúa Nhật Năm B

Đáp Ca

Chúa Nhật 13 TN : 1 Tháng 7 Năm 2018 - Tv29   MIDI
Chúa Nhật 14 TN : 8 Tháng 7 Năm 2018 - Tv122   MIDI
Chúa Nhật 15 TN : 15 Tháng 7 Năm 2018 - Tv84   MIDI
Chúa Nhật 16 TN : 22 Tháng 7 Năm 2018 - Tv22   MIDI
Chúa Nhật 17 TN : 29 Tháng 7 Năm 2018 - Tv144   MIDI
 

 

Trở Về Trang Chính Tiếng Việt