Sunday Readings 

Nov 2018


Nov 4: Kimmy & Anthony

Nov11: Huy

Nov 18:Ha

Nov 25: Phuong Thy & Yen Nhi