Tổng Lănh Thiên Thần Ga-bri-el


St. Gabriel, the Archangel


Danh hiệu Gabriel mang ư nghĩa " Người của Thiên Chúa" và cũng mang thêm ư nghĩa nữa " Thiên Chúa tỏ quyền năng" . Danh hiệu Gabriel khởi đầu xuất hiện trong sách của ngôn sứ Daniel. Trong sách này Thiên Thần Gabriel xuất hiện với tiên tri Daniel để tiền báo những sự việc sắp đến trong "Bảy Mươi Tuần". Thiên Thần Gabriel cũng đă loan báo về sự ra đời của Thánh Gioan Tẩy Giả cho Tư Tế Zacharia. Đức Trinh Nữ Maria cũng đă nhận lời loan báo về sự thụ thai Đấng Giêsu Kitô Con Thiên Chúa từ Thiên Thần Gabriel. Năm 1951, đức Giáo Hoàng Pi-Ô XII đặt Thiên Thần Gabriel là thánh bổn mạng của các công nhân chuyên về dịch vụ thông tin. Lễ kính Tổng Lănh Thiên Thần Gabriel được cử hành vào ngày 29 tháng 9.( Dịch trích theo Catholic.org).