CN Lễ Chúa Kitô Vua Năm B

 

BÀI ĐỌC I: Đn 7, 13-14

"Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu".

Trích sách Tiên tri Đaniel.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đă ngắm nh́n, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lăo, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lăo. Vị nầy ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 92, 1ab. 1c-2. 5

Đáp: Chúa làm vua, Ngài đă mặc thiên oai (c. 1a).

Xướng: 1) Chúa làm vua, Ngài đă mặc thiên oai; Chúa đă vận uy quyền, Ngài đă thắt long đai. - Đáp.

2) Và Ngài giữ vững địa cầu, nó sẽ không c̣n lung lay. Ngai báu của Ngài thiết lập từ muôn thuở, tự đời đời vẫn có Chúa. - Đáp.

3) Lời chứng bảo của Ngài rất đáng tin, lạy Chúa, sự thánh thiện là của riêng nhà Ngài, cho tới muôn muôn ngàn thuở. - Đáp.

 

BÀI ĐỌC II: Kh 1, 5-8

"Người là thủ lănh các vua trần thế: Người đă làm cho chúng ta nên vương quốc".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và b́nh an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là trưởng tử kẻ chết, là thủ lănh các vua trần thế, là Đấng đă yêu thương chúng ta, Người đă dùng máu Người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đă làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người. Nguyện chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen.

Ḱa, Người đến trong đám mây, mọi con mắt đă nh́n thấy Người, và cả những kẻ đă đâm Người cũng nh́n thấy Người, các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc Người. Thật như vậy. Amen.

Chúa là Thiên Chúa, Đấng đang có, đă có, và sẽ đến, là Đấng Toàn Năng phán: "Ta là Alpha và Ômêga, là nguyên thuỷ và là cứu cánh". Đó là lời Chúa.

 

ALLELUIA: Mt 11, 10

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đă đến! - Alleluia.

 

PHÚC ÂM: Ga 18, 33b-37

"Quan nói đúng: Tôi là Vua".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?" Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ư nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?"

Philatô đáp: "Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đă trao nộp ông cho ta. Ông đă làm ǵ?" Chúa Giêsu đáp: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, th́ những người của tôi đă chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này".

Philatô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?"

Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lư. Ai thuộc về Chân lư th́ nghe tiếng Tôi". Đó là lời Chúa.