Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B

BÀI ĐỌC I: 2 Sb 36, 14-16. 19-23

"Cơn thịnh nộ và ḷng từ bi của Chúa được tỏ bày qua sự lưu đày và giải phóng của dân tộc".

Trích sách Sử Biên Niên quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đă được Chúa thánh hoá tại Giêrusalem.

Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, đă luôn luôn đêm ngày sai sứ giả đến với họ, v́ Người thương xót dân Người và đền thờ của Người. Nhưng họ nhạo báng các sứ giả Chúa, coi thường lời Chúa, và nhạo báng các tiên tri, đến nỗi, sau hết, cơn thịnh nộ của Chúa đă đổ lên dân Người, và vô phương cứu chữa. Quân thù đă đốt đền thờ Chúa, phá huỷ tường thành Giêrusalem, phóng hoả tất cả các lâu đài và thiêu huỷ mọi đồ vật quư giá. Nếu có ai thoát khỏi lưỡi gươm, th́ bị dẫn về Babylon để làm nô lệ nhà vua và con cái vua, cho đến thời vua nước Ba-tư thống trị; như thế ứng nghiệm lời Chúa dùng miệng tiên tri Giêrêmia mà phán, cho đến khi đất nước được mừng ngày Sabbat; v́ trong tất cả những ngày xáo trộn, họ sẽ không giữ được ngày Sabbat trọn bảy mươi năm trường.

Năm thứ nhất triều đại Cyrô, vua xứ Ba-tư, để lời Chúa dùng miệng tiên tri Giêrêmia phán trước được thực hiện, th́ Chúa thúc đẩy tâm hồn hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba-tư, nhà vua ra lệnh truyền rao khắp đất nước, và ban chiếu chỉ rằng: "Đây hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba-tư tuyên bố: Chúa là Thiên Chúa trời đất đă ban cho trẫm mọi nước trên mặt đất, và chính Người đă ra lệnh cho trẫm xây cất cho Người một đền thờ ở Giêrusalem trong xứ Giuđa. Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa? Thiên Chúa sẽ ở với nó, và nó hăy tiến lên". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 136, 1-2. 3. 4-5. 6

Đáp: Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi (c. 6a).

1) Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc nức nở, khi tưởng nhớ đến núi Sion. Trên những cây dương liễu miền đó, chúng tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi. 

2) V́ nơi này, quân canh ngục đ̣i chúng tôi vui vẻ hát lên. Họ giục chúng tôi rằng: "Hăy vui mừng; hăy hát cho chúng ta nghe điệu ca Sion!". 

3) Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đất khách quê người? Hỡi Giêrusalem, nếu tôi lại quên ngươi, th́ cánh tay tôi sẽ bị khô đét. 

4) Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi. Nếu tôi không đặt Giêrusalem trên tất cả mọi niềm vui thoả. 

BÀI ĐỌC II: Ep 2, 4-10

"Anh em chết bởi tội và được cứu rỗi bởi ân sủng".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, Thiên Chúa là Đấng giàu ḷng từ bi, v́ ḷng yêu thương cao cả mà Người đă yêu thương chúng ta, đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, th́ Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Kitô, nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cứu rỗi; Người đă cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong Đức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà ḷng nhân lành Chúa đă ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô? V́ chưng, bởi ơn Chúa, anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Điều đó không phải do anh em, v́ đó là ân huệ của Chúa; cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ. V́ chúng ta là thụ tạo của Người, đă được tạo thành trong Đức Giêsu Kitô, để làm các việc lành mà Chúa đă dự liệu, hầu chúng ta đem ra thực hành. Đó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 3, 16

Thiên Chúa đă yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Ḿnh, để tất cả những ai tin Con Ngài, sẽ được sống đời đời.

PHÚC ÂM: Ga 3, 14-21

"Thiên Chúa đă sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đă treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, th́ Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. V́ Thiên Chúa đă yêu thế gian đến nỗi đă ban Con Một ḿnh, để tất cả những ai tin Con Ngài th́ không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, v́ Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy th́ không bị luận phạt. Ai không tin th́ đă bị luận phạt rồi, v́ không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đă đến thế gian, và người đời đă yêu sự tối tăm hơn sự sáng, v́ hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa th́ ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của ḿnh bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật th́ đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đă làm trong Thiên Chúa". Đó là lời Chúa.