Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B

BÀI ĐỌC I: Cv 3, 13-15. 17-19

"Đấng ban sự sống th́ anh em đă giết đi, nhưng Thiên Chúa đă cho Người từ cơi chết sống lại".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi ấy, Phêrô nói với dân chúng rằng: "Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Giacóp, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đă làm vinh danh Chúa Giêsu, Con của Ngài, Đấng mà anh em đă nộp và chối bỏ trước mặt Philatô, trong khi Philatô xét là phải tha cho Người. Anh em đă chối bỏ Đấng Thánh, Đấng Công Chính, và xin tha tên sát nhân cho anh em, c̣n Đấng ban sự sống th́ anh em lại giết đi, nhưng Thiên Chúa đă cho Người từ cơi chết sống lại, điều đó chúng tôi xin làm chứng.

"Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đă hành động v́ không biết, như các thủ lănh anh em đă làm. Thiên Chúa đă hoàn tất việc Người dùng miệng các tiên tri mà báo trước. Đức Kitô của Ngài phải chịu khổ h́nh. Vậy anh em hăy ăn năn hối cải, ngơ hầu tội lỗi anh em được xoá bỏ". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 4, 2. 7. 9

Đáp: Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên ḿnh chúng con! (c. 7a)

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Khi con cầu, nguyện Chúa nghe, lạy Chúa công b́nh của con, Chúa đă giải thoát con trong cơn khốn khó, nguyện xót thương và nghe tiếng con cầu! - Đáp.

2) Nhiều người nói: "Ai chỉ cho ta thấy điều thiện hảo?" Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên ḿnh chúng con! - Đáp.

3) Được an b́nh, con vừa nằm xuống, thoắt ngủ ngon, v́ lạy Chúa, duy có Chúa cho con yên hàn. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 2, 1-5a

"Chính Người là của lễ đền tội, không những cho chúng ta mà thôi, nhưng c̣n cho cả thế gian".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, Cha viết những điều này cho các con, để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai đă phạm tội, th́ chúng ta có Đức Giêsu Kitô, Đấng công chính, làm trạng sư nơi Đức Chúa Cha. Chính Người là của lễ đền tội chúng ta; không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng c̣n đền tội cho cả thế gian. Chính nơi điều này mà chúng ta biết rơ được là chúng ta biết Chúa Giêsu, nếu chúng ta giữ các giới răn Người. Ai nói ḿnh biết Người, mà không giữ giới răn Người, là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lư. C̣n ai giữ lời Người, th́ quả thật, t́nh yêu của Thiên Chúa đă tuyệt hảo nơi người ấy. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: x. Lc 24, 32

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng con những lời Thánh Kinh; xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 24, 35-48

"Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đă xảy ra dọc đường và hai ông đă nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Mọi người c̣n đang bàn chuyện th́ Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "B́nh an cho các con! Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng ḿnh thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và ḷng các con lo nghĩ như vậy? Hăy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hăy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ c̣n chưa tin, và v́ vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có ǵ ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần c̣n lại cho họ. Đoạn Người phán: "Đúng như lời Thầy đă nói với các con, khi Thầy c̣n ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đă ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.

Người lại nói: "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cơi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lănh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. C̣n các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy". Đó là lời Chúa.