Bi Đọc Cha Nhật XVII Năm C

 

BI ĐỌC I: St 18, 20-32

"Lạy Cha, nếu con ni, xin Cha đừng nổi giận".

Trch sch Sng Thế.

Trong những ngy ấy, Cha phn: "Tiếng ku la của dn Sđma v Gmra đ gia tăng, v tội lỗi chng qu nặng nề! Ta sẽ xuống coi việc chng lm c như tiếng ku thấu đến tai Ta hay khng, để Ta sẽ biết r".

Cc vị ấy bỏ nơi đ, đi về hướng thnh Sđma. Nhưng Abraham vẫn cn đứng trước mặt Cha. ng tiến lại gần Người v thưa: "Chớ th Cha sắp tiu diệt người cng chnh cng với kẻ tội lỗi sao? Nếu c năm mươi người cng chnh trong thnh, họ cũng chết chung hay sao? Cha khng tha thứ cho cả thnh v năm chục người cng chnh đang ở trong đ sao? Xin Cha đừng lm như vậy, đừng st hại người cng chnh cng với kẻ dữ! Xin đừng lm thế! Cha phn xt thế giới, Cha khng xt đon như thế đu". Cha phn cng Abraham rằng: "Nếu Ta tm thấy trong thnh Sđma năm mươi người cng chnh, Ta sẽ v họ m tha thứ cho cả thnh". Abraham thưa lại: "D con chỉ l tro bụi, con đ bắt đầu ni, nn con xin thưa cng Cha. Nếu trong số năm mươi người cng chnh đ cn thiếu năm người th sao? V bốn mươi lăm người cng chnh, Cha c tn ph cả thnh khng?" Cha phn: "Nếu Ta tm thấy bốn mươi lăm người cng chnh, Ta sẽ khng ph huỷ cả thnh". Abraham lại thưa cng Cha rằng: "Nhưng nếu c bốn mươi người th Cha sẽ lm g?" Cha phn: "Ta sẽ v bốn mươi người đ m khng trừng phạt cả thnh". Abraham thưa: "Lạy Cha, nếu con ln tiếng, xin Cha đừng nổi giận. Nếu ở đy tm được ba mươi người cng chnh th sao?" Cha phn: "Nếu Ta tm được ba mươi người, Ta sẽ khng phạt". Abraham ni: "V con đ trt ni th con sẽ thưa cng Cha: Nếu trong thnh tm được hai mươi người cng chnh th sao?" Cha phn: "V hai mươi người đ Ta sẽ khng tn st". Abraham thưa: "Lạy Cha, xin đừng nổi giận, con chỉ xin thưa lần ny nữa thi: Nếu tm được mười người cng chnh ở đ th sao?" Cha phn: "V mười người đ, Ta sẽ khng tn ph". Đ l lời Cha.

ĐP CA: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8

Đp: Lạy Cha, khi con ku cầu, Cha đ nhậm lời con (c. 3a).

Xướng: 1) Lạy Cha, con sẽ ca tụng Cha hết lng, v Cha đ nghe lời miệng con xin: trước mặt cc Thin Thần, con đn ca mừng Cha; con sấp mnh thờ lạy bn thnh điện Ngi. - Đp.

2) V con sẽ ca tụng uy danh Cha, v lng nhn hậu v trung thnh của Cha. Khi con ku cầu, Cha đ nhậm lời con; Cha đ ban cho tm hồn con nhiều sức mạnh. - Đp.

3) Quả thật Cha cao cả v thương nhn kẻ khim cung; cn người kiu ngạo th Ngi ng tự đng xa. Nếu con đi giữa cảnh gian trun, Cha giữ gn con sống; Cha ra tay phản đối qun th giận dữ. - Đp.

4) Tay hữu Cha khiến con được sống an lnh. Cha sẽ hon tất cho con những điều đ khởi sự. Lạy Cha, lng nhn hậu Cha tồn tại mun đời; xin đừng bỏ rơi cng cuộc tay Ngi. - Đp.

 

BI ĐỌC II: Cl 2, 12-14

"Người đ khiến anh em chung sống với Người v tha thứ mọi tội lỗi".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Clss.

Anh em thn mến, nhờ php rửa tội, anh em đ được mai tng lm một với Đức Kit, anh em cũng được sống lại với Người, bởi đ tin vo quyền năng Thin Cha, Đấng đ cho Người từ ci chết sống lại.

Anh em vốn đ chết v tội lỗi anh em v bởi khng cắt b tnh xc thịt của anh em, nhưng Thin Cha đ cho anh em được chung sống với Người, Người đ n x mọi tội lỗi chng ta, đ huỷ bỏ bản văn tự bất lợi cho chng ta, v lm cho chng ta bị kết n; Người đ huỷ bỏ bản văn tự đ bằng cch đng đinh n vo thập gi. Đ l lời Cha.

 

ALLELUIA: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chc tụng Đức Vua, Đấng nhn danh Cha m đến, bnh an trn trời, v vinh quang trn cc tầng trời. - Alleluia.

 

PHC M: Lc 11, 1-13

"Cc ngươi hy xin th sẽ được".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Ngy kia, Cha Gisu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, c một mn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chng con cầu nguyện như Gioan đ dạy mn đệ ng". Người ni với cc ng:

"Khi cc con cầu nguyện, hy ni: 'Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chng con hm nay lương thực hằng ngy. V tha nợ chng con, như chng con cũng tha mọi kẻ c nợ chng con. Xin chớ để chng con sa chước cm dỗ'".

V Người cn bảo cc ng rằng: "Nếu ai trong cc con c người bạn, giữa đm khuya đến ni với người ấy rằng: 'Anh ơi, xin cho ti vay ba chiếc bnh, v ti c anh bạn đi đường gh lại nh ti, m ti khng c g thết đi anh ấy'. V từ trong nh c tiếng người ấy đp: 'Xin đừng quấy rầy ti, v cửa đ đng, cc con ti v ti đ ln giường nằm rồi, ti khng thể chỗi dậy lấy bnh cho anh được'. Thầy bảo cc con, d người đ khng dậy v tnh bạn để lấy bnh cho người bạn, người đ cũng sẽ dậy, t nữa l v sự quấy rầy của người kia m cho anh ta tất cả những g anh ta cần.

"V Thầy bảo cc con: Cc con hy xin th sẽ được, hy tm th sẽ gặp, hy g th sẽ mở cho. V hễ ai xin th được, ai tm th gặp, ai g th sẽ mở cho.

"Người cha no trong cc con c đứa con xin bnh m lại cho n hn đ ư? Hay n xin c, lại cho n con rắn thay v c sao? Hay n xin quả trứng, lại cho n con bọ cạp ư? Vậy, nếu cc con l những kẻ gian c, cn biết cho con ci mnh những của tốt, phương chi Cha cc con trn trời sẽ ban Thnh Thần cho những kẻ xin Người". Đ l lời Cha.